ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี The Nonthaburi Juvenile and Family Court

ประการรับบัตรที่ปรึกษากฎหมาย (ครั้งที่ 1/2560)


               ด้วยศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ได้จัดทำบัตรประจำตัวที่ปรึกษากฎหมาย (ครั้งที่ 1/2560) สำหรับผู้ที่ผานการอบรมและทดสอบความรู้เสร็จสิ้นแล้วจึงขอแจ้งให้ที่ปรึกษากฎหมายดังกล่าวมารับบัตรได้ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี  ชั้น 6